Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Jean Heybroek B.V.

Algemene Voorwaarden Jean Heybroek B.V., KVK: 30094746, versie februari 2020

DEEL A: ALGEMEEN

1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten door Jean Heybroek B.V. (“Jean Heybroek”) en haar contractpartij (“Afnemer”) alsmede op aankopen via www.webshop.jeanheybroek.com.
1.2 Deze algemene voorwaarden bestaan uit de volgende delen:
– Deel A: Algemeen;
– Deel B: Koop;
– Deel C: Reparatie, Onderhoud en Service.
1.3 Deel A is op elke overeenkomst van toepassing. Delen B en C zijn van toepassing wanneer er sprake is van koop (B) en/of Reparatie, Onderhoud en Service (C).
1.4 Wanneer sprake is van tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in een overeenkomst en het bepaalde in deze algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst. Is er sprake van tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in deel A: Algemeen en een overig deel van deze algemene voorwaarden, dan prevaleert het bepaalde in het overige deel.

2 Aanbiedingen

2.1 Aanbiedingen en offertes van Jean Heybroek zijn vrijblijvend. De inhoud van documentatie zoals voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst door Jean Heybroek aan Afnemer verzonden, maakt geen deel uit van de Overeenkomst.
2.2 Afnemer staat in voor de juistheid van door haar aan Jean Heybroek verschafte informatie.

3 Duur

3.1 Wanneer een overeenkomst niet door volbrenging eindigt, wordt een overeenkomst aangegaan voor de daarin bepaalde duur en bij gebreke daarvan voor de duur van 1 jaar.
3.2 Wanneer een overeenkomst niet door volbrenging eindigt en voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt de overeenkomst na afloop van de initiële duur telkens stilzwijgend verlengd voor een duur van 1 maand.

4 Kwaliteit

4.1 Jean Heybroek staat er voor in dat door haar aan Afnemer geleverde zaken voldoen aan de in de overeenkomst opgenomen specificaties, mits zaken door Afnemer op een normale en voor de zaken gebruikelijke wijze worden gebruikt conform de voorschriften van Jean Heybroek en het doel waarvoor zaken zijn vervaardigd.
4.2 Zaken worden geleverd met handleidingen, instructieboeken en soortgelijke documentatie. Voorgaande documenten maken onderdeel uit van de overeenkomst. Indien bij gebruik blijkt dat deze documenten ontbreken, is de Afnemer gehouden deze op te vragen bij Jean Heybroek.
4.3 Afnemer is gehouden om de in artikel 4.2 bedoelde stukken voor het gebruik van de zaken zorgvuldig te bestuderen, personeel dat met de zaken werkt te verplichten om hetzelfde te doen en de zaken overeenkomstig deze stukken te (laten) gebruiken. Jean Heybroek is niet aansprakelijk voor schade wanneer Afnemer tekortschiet om aan zijn verplichtingen in dit artikel te voldoen.
4.4 Als Afnemer tot ingebruikname van geleverde zaken overgaat, worden zaken geacht te beantwoorden aan de overeenkomst.
4.5 Afnemer dient gebreken uiterlijk 7 dagen nadat hij deze heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk te melden. Doet Afnemer dit niet dan is Jean Heybroek niet gehouden om tot herstel of vervanging over te gaan.
4.6 Om een juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken zal Afnemer Jean Heybroek al dan niet op verzoek, tijdig van informatie voorzien. Afnemer is ermee bekend dat Jean Heybroek haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst uitvoert op basis van de door Afnemer aan Jean Heybroek verstrekte inlichtingen en informatie en Afnemer staat in voor de juistheid daarvan. Jean Heybroek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van de door Afnemer verstrekte onjuiste/onvolledige gegevens.

5 Levering en eigendom

5.1 Jean Heybroek levert ex works (Incoterms 2010). De door Jean Heybroek kenbaar gemaakte (leverings-)termijnen zijn indicatief. Bij overschrijding van (leverings-)termijnen heeft koper geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding
5.2 Door Jean Heybroek geleverde zaken blijven het eigendom van Jean Heybroek totdat Afnemer aan al haar betalingsverplichtingen jegens Jean Heybroek heeft voldaan.
5.3 Indien Afnemer zijn verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst niet nakomt, of indien Jean Heybroek vreest dat Afnemer in de nakoming van verplichtingen tekort zal schieten, is Jean Heybroek gerechtigd om geleverde zaken bij Afnemer af te (laten) halen. Afnemer is verplicht hier volledige onvoorwaardelijke medewerking aan verlenen.
5.4 Jean Heybroek is gerechtigd om de overeenkomst in deelleveringen uit te voeren.

6 Onderhoud

6.1 Indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, kan Afnemer onderhouds-, reparatie en soortgelijke werkzaamheden exclusief door Jean Heybroek of een door Jean Heybroek geautoriseerde dealer laten verrichten. In voorkomend geval is het bepaalde in Deel D: Reparatie, Onderhoud en Service van toepassing.

7 Inbedrijfsstelling

7.1 Tenzij anders overeengekomen zijn (de kosten van) montage, installatie, inbedrijfstelling of de daarvoor benodigde materialen inbegrepen bij de overeenkomst.
7.2 Jean Heybroek is niet verantwoordelijk voor eventueel benodigde vergunningen.
7.3 Wanneer in de overeenkomst is opgenomen dat montage, installatie en/of inbedrijfstelling (mede) door Jean Heybroek zal worden uitgevoerd zal Afnemer voor eigen rekening en risico steeds alle door Jean Heybroek verzochte medewerking en materialen verschaffen.

8 Prijs en betaling

8.1 Prijzen zijn exclusief btw en exclusief van overheidswege opgelegde heffingen, assemblagekosten, transportkosten en verzekeringskosten, tenzij anders vermeld.
8.2 Tenzij anders overeengekomen zal Jean Heybroek Afnemer uitsluitend digitaal factureren.
8.3 Jean Heybroek is gerechtigd haar prijzen aan te passen wanneer de kosten voor de uitvoering van de overeenkomst stijgen als gevolg van omstandigheden die buiten haar controlesfeer liggen zoals ingeval van aanpassing van premies voor sociale lasten en andere verzekeringen, loodtoeslag, belastingen, etc.
8.4 Betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Afnemer dient facturen van Jean Heybroek binnen de op de factuur vermelde betaaltermijn volledig en zonder verrekening of opschorting te voldoen. Wanneer geen betalingstermijn wordt vermeld, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na facturatiedatum.
8.5 Zodra Afnemer in verzuim is, is hij wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom. Betalingen gaan eerst in mindering op verschenen rente en kosten en vervolgens in mindering op de hoofdsom.

9 Intellectueel eigendom

9.1 De overeenkomst(en) strekken niet tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten. Jean Heybroek behoudt zich, eventueel ten behoeve van diens toeleveranciers, alle rechten met betrekking tot de door haar aan Afnemer verstrekte zaken en overige materialen voor.
9.2 Afnemer verkrijgt met betrekking tot door Jean Heybroek aan haar verstrekte materialen zoals adviezen, rapporten, tekeningen, ontwerpen, schetsen, software etc., het onoverdraagbare, niet-sublicentieerbare recht om de materialen gedurende de duur van de overeenkomst voor eigen intern gebruik te gebruiken.
9.3 Afnemer garandeert dat de door haar aan Jean Heybroek verstrekte zaken en overige materialen geen inbreuk maken op rechten van derden. Afnemer vrijwaart Jean Heybroek, en zal Jean Heybroek volledig schadeloos houden, voor aanspraken van derden verband houdend met de stelling dat door Afnemer aan Jean Heybroek verstrekte zaken en/of overige materialen inbreuk maken op een recht van die derde.

10 Vertrouwelijke informatie

10.1 Partijen zijn verplicht om informatie van de andere partij die onder een verplichting van geheimhouding is verstrekt, of waarvan het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs moet worden aangenomen, vertrouwelijk te behandelen. In dit kader dient de ontvangende partij dezelfde maatregelen te nemen als de maatregelen genomen voor de bescherming van haar eigen vertrouwelijke maatregelen en tenminste redelijke maatregelen.
10.2 De aanbiedingen en prijzen van Jean Heybroek zijn van vertrouwelijke aard.

11 Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van Jean Heybroek, uit welke hoofde dan ook ontstaan, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 1 jaar, dan wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van door Jean Heybroek bedongen vergoedingen (exclusief btw) voor 1 jaar. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Jean Heybroek meer bedragen dan € 1.250.000,-.
11.2 De aansprakelijkheid van Jean Heybroek voor schade door dood of lichamelijk letsel bedraagt in totaal nooit meer dan € 2.500.000,-
11.3 Jean Heybroek is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals winstderving, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, stilstand en overige gevolgschade.
11.4 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid vervallen ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van Jean Heybroek of haar leidinggevenden.
11.5 Afnemer vrijwaart Jean Heybroek voor aanspraken van derden uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

12 Verzekering

12.1 Afnemer verplicht zich om zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust afdoende WA & casco te verzekeren en verzekerd te houden tegen verduistering, diefstal, brand-, ontploffings- en waterschade en de polis en bewijs van premiebetaling op eerste verzoek aan Jean Heybroek ter inzage te geven.
12.2 Afnemer cedeert hierbij, reeds nu voor alsdan, vorderingen die hij heeft uit hoofde van zijn verzekeringsovereenkomst en garandeert, onverlet het recht van Jean Heybroek om een dergelijke mededeling te doen, hier onverwijld mededeling van te doen aan zijn verzekeraar.

13 Overmacht

13.1 Partijen zijn niet gehouden om verplichtingen (met uitzondering van betalingsverplichtingen) na te komen ingeval van overmacht.
13.2 Indien een overmachtssituatie langer dan 60 dagen duurt, of voorzienbaar is dat deze langer dan 60 dagen zal duren, zijn partijen gerechtigd om deze overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden. Wat op grond van de overeenkomst is gepresteerd wordt dan naar verhouding afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

14 Beëindiging

14.1 Partijen zijn gerechtigd om een overeenkomst met onmiddellijk ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving te beëindigen indien:
– de andere partij surseance van betaling aanvraagt;
– de andere partij haar eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
– de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen;
– Afnemer, ondanks verzoek daartoe van Jean Heybroek, geen of onvoldoende zekerheid stelt voor de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de met Jean Heybroek gesloten overeenkomsten;
– op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd;
– Afnemer enige verplichting uit een Raamovereenkomst, orderbevestiging(en) en/of algemene voorwaarden niet, niet tijdig, niet volledig of niet correct nakomt zulks na daartoe deugdelijk te zijn gesommeerd dan wel Jean Heybroek redelijke grond heeft zulks te vrezen of te vrezen dat inbreuk zal worden gemaakt op het eigendomsrecht van Jean Heybroek op de zaken;
– indien de zeggenschap over Afnemer wijzigt.
14.2 Een ontbinding van een overeenkomst laat dat wat partijen over en weer hebben gepresteerd onverlet tenzij een partij ten aanzien van deze prestaties in verzuim verkeerd.
14.3 Bij beëindiging van een overeenkomst uit hoofde van het bepaalde in dit artikel 14 en ingeval van ontbinding van deze overeenkomst door Jean Heybroek worden de resterende vorderingen op Afnemer direct volledig opeisbaar. Jean Heybroek is te allen tijde gerechtigd om in geval van ontbinding haar vorderingen met eventuele vorderingen van afnemer te verrekenen.

15 Overdracht

15.1 Afnemer kan de overeenkomst, of de daaruit voortvloeiende rechten niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Jean Heybroek.
15.2 Afnemer verleent Jean Heybroek hierbij bij voorbaat toestemming om de overeenkomst en/of het eigendom van de zaak en de daaruit voortvloeiende rechten, geheel of gedeeltelijk aan derden over dragen, te verkopen of anderszins te vervreemden.

16 Contactpersonen en escalatieregeling

16.1 Partijen zullen ieder een contactpersoon aanwijzen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
16.2 Wanneer een partij meent dat er sprake is van een geschil zal deze dit schriftelijk aan de andere partij melden.
16.3 Binnen 14 dagen na ontvangst van de in artikel 16.2 bedoeld melding zullen de contactpersonen in overleg treden om te proberen het geschil op te lossen.
16.4 Indien het in artikel 16.3 bedoelde overleg niet tot een oplossing leidt, zullen directies van Jean Heybroek en Afnemer binnen 14 dagen na het overleg bijeenkomen om te proberen het geschil op te lossen.
16.5 Het bepaalde in dit artikel 16 laat de rechten van partijen onverlet en staat partijen dus niet in de weg om conservatoire rechtsmaatregelen te treffen of om een voorziening in kort geding te vragen.

17 Gebruik van persoonsgegevens

17.1 Voor zover Jean Heybroek in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt, zijn de volgende bepalingen van dit artikel van toepassing. Voor de toepassing van dit artikel worden onder “Afnemer” mede verstaan de directeuren, aandeelhouders en andere functionarissen van de rechtspersoon.
17.2 Jean Heybroek is verantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die aan haar in verband met de overeenkomst zijn of zullen worden verstrekt, en kan deze gebruiken en verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden (i) het beoordelen van aanvragen, zoals de aanvraag tot het aangaan van een overeenkomst met Jean Heybroek, (ii) fraudepreventie en incasso en (iii) de administratie en uitvoering van de overeenkomst, zekerheidsdocumenten en aanverwante overeenkomsten.
17.3 Ten behoeve van deze doeleinden kan Jean Heybroek de informatie doorgeven aan of delen met groepsmaatschappijen van Jean Heybroek, te vinden op http://royalreesink.com/over-ons/onze-bedrijven/, verzekeraars, Jean Heybroek’s rechtsopvolgers en incassobureaus.
17.4 Voor gebruikmaking van het recht op inzage in, correctie en verwijdering van persoonsgegevens kan contact met Jean Heybroek worden opgenomen via secretariaat@jeanheybroek.com.
17.5 Het verwerken van persoonsgegevens van Afnemer wordt uitgevoerd in overeenstemming met regelgeving toepasselijk op de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet gebruikt voor een ander doel dan de in artikel 17.2 en artikel 17.3 genoemde doeleinden.

18 Overig

18.1 De toepasselijkheid van voorwaarden gehanteerd door Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
18.2 Wanneer een bepaling in de overeenkomst of in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

19 Toepasselijk recht en geschillen

19.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Jean Heybroek en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
19.2 Geschillen tussen Jean Heybroek en Afnemer worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.

DEEL B: KOOP

1 Toepasselijkheid Deel B: Koop

1.1 De in dit Deel B: Koop opgenomen bepalingen zijn, in combinatie met Deel A: Algemeen, van toepassing wanneer Jean Heybroek zaken aan Afnemer verkoopt.

2 Koop en verkoop

2.1 Jean Heybroek verkoopt en Afnemer koopt de zaken naar aard en aantal zoals in de overeenkomst is bepaald.
2.2 Afnemer draagt het risico van de selectie van gekochte zaken.
2.3 Jean Heybroek staat er voor in dat de zaken geschikt zijn voor normaal gebruik en voldoen aan de specificaties zoals opgenomen in de overeenkomst.
2.4 Afnemer is, behoudens ingeval van surseance of faillissement van Afnemer, gerechtigd om door Jean Heybroek verkochte zaken door te verkopen in het kader van haar reguliere bedrijfsvoering. Afnemer kan en mag geen beperkte rechten vestigen op door Jean Heybroek geleverde zaken tenzij zaken van Jean Heybroek zijn gekocht en de koopprijs is voldaan.

3 Verpakking

3.1 Jean Heybroek zal zaken verpakken volgende de bij Jean Heybroek geldende gebruikelijke maatstaven. Wanneer Afnemer een bepaalde wijze van verpakking verlangt dan zijn de daaraan verbonden kosten voor Afnemer.

4 Garantie

4.1 Jean Heybroek verstrekt garanties voor zover dit uit de overeenkomst blijkt. Uit hoofde van door Jean Heybroek verstrekte garanties heeft Afnemer uitsluitend recht op kosteloos herstel of vervanging van zaken uit te voeren door Jean Heybroek of een door Jean Heybroek erkende dealer.
4.2 Garantieverplichtingen vervallen indien gebreken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, reparatie of onderhoud van zaken door Afnemer. Kosten van vervanging of herstel buiten het kader van de garantie worden in rekening gebracht conform de gebruikelijke tarieven van Jean Heybroek.
4.3 Wanneer Afnemer een beroep wenst te doen op garantie dient Afnemer gebreken uiterlijk 15 dagen nadat hij deze heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk te melden.
4.4 Wanneer Afnemer aanspraak wenst te maken op garantie dient ze de onderdelen of zaken die onderwerp zijn van de garantieaanspraak te retourneren aan Jean Heybroek.

DEEL C – REPARATIE, ONDERHOUD EN SERVICE

1 Toepasselijkheid Deel C: Reparatie, Onderhoud en Service

1.1 De in dit Deel C: Reparatie, Onderhoud en Service opgenomen bepalingen zijn, in combinatie met Deel A: Algemeen, van toepassing indien Jean Heybroek diensten, zoals inbedrijfsstelling, onderhoud, reparties en daarmee samenhangende diensten, aan Afnemer levert.

2 Services

2.1 Jean Heybroek zal zich naar beste kunnen inspannen om diensten met zorg uit te voeren. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
2.2 Afnemer zal Jean Heybroek steeds informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening.

3 Prijzen en tarieven

3.1 Uitvoering van diensten wordt in rekening gebracht op basis van de in de overeenkomst opgenomen tarieven. Indien in de overeenkomst niet anders is bepaald, worden diensten op basis van nacalculatie in rekening gebracht. Tarieven kunnen eenmaal per jaar worden geïndexeerd.
3.2 Als een periodieke vergoeding voor het uitvoeren van diensten is overeengekomen, is deze vergoeding vooraf verschuldigd.
3.3 Een vergoeding voor onderhoud wordt gebaseerd op draaiuren van de zaak. Hierbij geldt dat het minimale aantal draaiuren van te onderhouden zaak 250 uur per jaar bedraagt. De draaiuren zoals weergegeven op het teller display zijn leidend. Een overschrijding van het aantal draaiuren wordt jaarlijks afgerekend. Wanneer het aantal draaiuren per jaar tenminste 10% lager is dan ingeschat dan kan Afnemer, indien redelijkerwijs mag worden verwacht dat dit van structurele aard is, verzoeken om aanpassing van de overeenkomst. Jean Heybroek is niet gehouden om minderuren te vergoeden.
3.4 Bij overschrijding van het aantal overeengekomen draaiuren met tenminste 10%, (of wanneer voorzienbaar is dat een dergelijke overschrijding zal plaatsvinden), dan is Jean Heybroek gerechtigd om de duur van de overeenkomst en/of het termijnbedrag naar rato te wijzigen. Wanneer Jean Heybroek het termijnbedrag wijzigt, is ze gerechtigd om het gewijzigde bedrag met terugwerkende kracht in rekening te brengen.

4 Onderhoud

4.1 Jean Heybroek is alleen tot het verrichten van onderhoud gehouden indien dit in de overeenkomst is opgenomen.
4.2 Wanneer is overeengekomen dat Jean Heybroek onderhoudswerkzaamheden verricht, zal Jean Heybroek zich inspannen om die werkzaamheden te verrichten die noodzakelijk zijn om de betreffende zaken in goede staat van onderhoud te houden mede gelet op de aard en bestemming van de te onderhouden zaak.
4.3 Afnemer is gehouden om Jean Heybroek tijdig schriftelijk te informeren over alle veranderingen die invloed kunnen hebben op de prestaties van de te onderhouden zaken waaronder de inzetomstandigheden. Afnemer is ermee bekend dat de tarieven voor onderhoud zijn gebaseerd op de door Afnemer kenbaar gemaakte inzetomstandigheden.
4.4 Afnemer dient er zorg voor te dragen dat de servicemonteur op de locatie direct kan starten met zijn werkzaamheden. De kosten gemaakt als gevolg van wachttijden en/of als gevolg van het feit dat de werkzaamheden om wat voor reden dan ook niet kunnen plaatsvinden zullen separaat tegen geldende tarieven aan Afnemer in rekening worden gebracht.
4.5 Elke zaak heeft specifieke onderhoudskenmerken. Afhankelijk van deze kenmerken, onderhoudsrichtlijnen, inzetomstandigheden en draaiuren zal Jean Heybroek, zaken periodiek controleren. In dit kader dienen zaken op verzoek van Jean Heybroek, tenminste 1 werkdag per kalenderjaar, ter beschikking van Jean Heybroek worden gesteld.
4.6 Jean Heybroek zal desgewenst in overleg met Afnemer een onderhoudsplanning opstellen.
4.7 Onderhoudswerkzaamheden vinden plaats op werkdagen (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen) van 07:45 tot 16:45. Voor werkzaamheden uitgevoerd buiten deze dagen en tijden geldt een toeslag.
4.8 Indien niet binnen 48 uur na diagnosestelling de zaak gerepareerd is, kan desgevraagd een overbruggingszaak ter beschikking worden gesteld.
4.9 Indien reparaties noodzakelijk zijn als gevolg van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van zaken, is Jean Heybroek gerechtigd om de uitvoering van deze werkzaamheden en eventueel vervangen onderdelen apart in rekening te brengen. In geval van dergelijke schade wordt geen overbruggingszaak ter beschikking gesteld.
4.10 Werkzaamheden zoals het repareren van door Afnemer veroorzaakte schades, of vervanging van onderdelen als gevolg daarvan, behoren niet tot reguliere onderhoudswerkzaamheden en worden apart in rekening gebracht.
4.11 Het aanbrengen van aanpassingen als gevolg van gewijzigde overheidsvoorschriften behoren niet tot reguliere werkzaamheden en worden apart in rekening gebracht.
4.12 Onverminderd de overige rechten van Jean Heybroek vervallen alle verplichtingen van Jean Heybroek met betrekking tot onderhoud zodra zaken buiten Nederland zijn of wanneer Afnemer deze inzet op een andere dan de overeengekomen locatie(s).

5 Servicecontracten

5.1 De exacte aard en omvang het uit te voeren onderhoud is omgeschreven in de serviceovereenkomst. Het is Afnemer niet toegestaan een serviceovereenkomst tussentijds te beëindigen.
5.2 Additionele werkzaamheden zoals het repareren van schades, daaronder mede begrepen het zo nodig vervangen van onderdelen bij storingen ten gevolge van buiten de zaak gelegen oorzaken, komen voor rekening van Afnemer tegen de alsdan geldende tarieven.

6 Verplichtingen Afnemer

6.1 Afnemer zal Jean Heybroek schriftelijk op de hoogte stellen van wijzingen in het adres van Afnemer en van de locaties waar zaken zich bevinden.
6.2 Afnemer dient ervoor zorg te dragen dat Jean Heybroek toegang heeft tot de zaken. Afnemer dient te beschikken over een geschikte en veilige werkplek die tenminste voldoet aan de meest recente VCA vereisten en dient deze aan Jean Heybroek ter beschikking te stellen. De werkplek dient voorzien te zijn van verlichting, ventilatiemogelijkheden, normale werktemperatuur, voldoende werkruimte rondom de zaak, beperking van risico’s (ander verkeer, geluidsniveau, gevaarlijke stoffen). Daarnaast dienen voor medewerkers voorzieningen terzake hygiëne, toilet, vluchtwegen en EHBO beschikbaar te zijn.
6.3 Wanneer onderhoud redelijkerwijs niet kan worden uitgevoerd op de locatie van Afnemer zijn de kosten voor vervoer van de zaak naar Jean Heybroek ´s meest nabije werkplaats voor rekening van Afnemer.
6.4 Afnemer verklaart Jean Heybroek volledige medewerking te verschaffen wanneer een zaak, naar oordeel van Jean Heybroek, onderhouden of gerepareerd dient te worden en stelt de zaak op eerste verzoek daartoe ter beschikking aan Jean Heybroek.
6.5 Afnemer is gehouden om klein dagelijks- en wekelijks onderhoud zoals omschreven in documentatie met betrekking tot de zaak, met betrekking tot de batterij / lader en met betrekking tot voorzetapparatuur zelfstandig en voor eigen rekening uit te voeren. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van voorgeschreven brandstoffen, smeermiddelen en vloeistoffen. Op verzoek van Jean Heybroek dient Afnemer inzage te verschaffen in uitgevoerd klein dagelijks- en wekelijks onderhoud.
6.6 Afnemer is verantwoordelijk voor de afvoer van afvalstoffen en vloeistoffen.
6.7 De uren en kosten verband houdend met omstandigheden waardoor werkzaamheden niet, of niet behoorlijk, kunnen worden uitgevoerd worden apart in rekening gebracht tenzij deze omstandigheden zijn toe te rekenen aan Jean Heybroek.

7 Rapportage

7.1 Jean Heybroek zal uitgevoerde werkzaamheden vastleggen in een werkrapport en/of op werkbonnen, onder vermelding van gewerkte uren en vervangen onderdelen.
7.2 Het werkrapport wordt aan Afnemer verstrekt. Ingeval van een veiligheidskeuring kan Afnemer tevens een kopie van het keuringsrapport opvragen.

8 Storingsmeldingen

8.1 Storingen en gebreken dienen per telefoon of per e-mail onder vermelding van datum, tijd, serienummer en vestiging van Afnemer te worden gemeld.
8.2 Dringende storingen buiten kantoortijden dienen te worden gemeld via de mobiele telefoonnummers van de verantwoordelijke betrokken manager, zoals aan Afnemer bekend gemaakt tijdens de verkoop.