Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Jean Heybroek B.V., Houten 

1. Toepasselijkheid.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, verkopen en leveringen van goederen door Jean Heybroek B.V. te Houten (“verkoper”) aan afnemers (“koper”), behoudens indien en voor zover bij schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk van bepaalde voorwaarden wordt afgeweken.
Ingeval koper algemene voorwaarden hanteert zullen deze buiten toepassing blijven op de verhoudingen en overeenkomsten tussen koper en verkoper.
Indien koper bij zijn acceptatie verwijst naar eigen voorwaarden en deze voorwaarden dientengevolge van toepassing zouden zijn, dan is verkoper niet gebonden.
Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig zou zijn, zou worden vernietigd, dan wel onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden niettemin van kracht. Bovendien dient een niet-werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijke strekking dat wel werkzaam is.

 2. Aanbieding, bestelling, overeenkomst.
Aanbiedingen van verkoper in catalogi en ander drukwerk of anderszins zijn geheel vrijblijvend, met name voor wat betreft prijzen, leveringstermijnen, maten, afmetingen, gewichten, technische gegevens, beschrijvingen en afbeeldingen.
Koper dient bij bestelling codenummer en/of fabrieksnummer met maat en uitvoering van de te bestellen goederen op te geven. Koopovereenkomsten tussen verkoper en koper komen tot stand door verzending van de schriftelijke orderbevestiging door verkoper en wel vanaf de dagtekening daarvan.
Elke voorkooporder kan door koper geannuleerd worden middels kennisgeving per aangetekende brief binnen veertien dagen na plaatsing van de order. Een latere annulering zal geen effect hebben. Verkoper kan verlangen dat koper in een voor verkoper acceptabele vorm zekerheidstelling voor de nakoming van zijn verplichting de koopprijs te betalen alvorens tot acceptatie van de bestelling en/of levering van de goederen over te gaan.

 3. Prijzen.
De prijs van de goederen verkocht door verkoper aan koper zal zijn: de prijs geldende voor de verschillende goederen op de dag dat de overeenkomst tot stand komt, behoudens tussen partijen schriftelijk overeengekomen andersluidende overeenkomst.
Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere belastingen en heffingen wegens de verkopen en de aflevering van de goederen.
De prijzen van goederen omvatten de kosten van aflevering franco huis, indien de waarde der goederen gefactureerd op één factuur een door verkoper jaarlijks vast te stellen bedrag overschrijdt, alsmede de kosten van niet apart in rekening gebrachte emballage.
Verkoper heeft het recht de prijzen van verkochte, doch (nog) niet afgeleverde goederen tussentijds te wijzigen, indien dit volgens verkoper gerechtvaardigd is door wijziging kostenbestanddelen van de verkoopprijs.

 4. Levering.
Door verkoper opgegeven en gehanteerde leveringstermijnen geven enkel streefdata aan, tenzij tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat enige leveringstermijn een fatale termijn zal zijn.
Overschrijding door verkoper van opgegeven leveringstermijnen geeft koper nimmer het recht op ontbinding van de overeenkomst en/of op vergoeding van enige schade door koper dientengevolge geleden.
Levering van goederen geschiedt af magazijn.
Het risico der te leveren goederen gaat op koper over op het moment dat de goederen het magazijn van verkoper verlaten.
Verkoper zal te allen tijde het recht hebben zonder voorafgaande mededeling goederen aan koper onder rembours te leveren en iedere andere wijze van levering te weigeren.
Ingeval de kosten van levering der goederen niet in de prijs is begrepen, alsmede ingeval koper expresse zending verlangt, zullen de meerkosten voor aflevering van de goederen in rekening worden gebracht.
Bezorging van goederen zal geschieden middels vervoer ter keuze van verkoper, tenzij tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk enige bijzondere wijze van vervoer werd overeengekomen.

 5. Overmacht.
Koper heeft geen recht op (verdere) uitvoering van de koopovereenkomst en verkoper is niet aansprakelijk jegens koper voor diens schade ten gevolge van niet-presteren of te laat presteren van verkoper indien zulk niet-presteren of te laat presteren is te wijten aan overmacht.
De volgende omstandigheden zullen in ieder geval gelden als overmacht aan de zijde van verkoper: oorlog, staat van beleg, oproer, sabotage, natuurrampen, overheidsmaatregelen, brand, lock-outs, werkstaking, gebrek aan hulp- en grondstoffen, tekort aan werkkrachten, uitvallen van energie- en/of watervoorzieningen, verkeersstoornissen, breuk aan machines en/of gereedschappen, alsmede het niet nakomen door derden van hun verplichtingen jegens verkoper door welke oorzaak ook, zonder dat verkoper invloed van één en ander op zijn bedrijf behoeft aan te tonen.
Ingeval uitvoering van (een gedeelte van) een overeenkomst door verkoper ten gevolge van overmacht meer dan een maand is vertraagd, hebben partijen het recht de (verdere) uitvoering te annuleren zonder dat daaruit enig recht op schadevergoeding voor de ene partij jegens de andere partij zal voortvloeien, onverminderd kopers verplichting betaling van de koopprijs voor geleverde goederen.

 6. Emballage.
Emballage, die afzonderlijk in rekening wordt gebracht, zal door verkoper voor het berekende bedrag worden teruggenomen, indien de emballage franco en in deugdelijke staat per omgaande aan verkoper wordt geretourneerd.

 7. Betaling.
Behoudens schriftelijk overeengekomen uitdrukkelijk andersluidend beding, dient betaling door koper van het netto factuurbedrag door verkoper te zijn ontvangen binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder dat koper enig recht op korting of verrekening toekomt.
Het bovenstaande laat onverlet verkopers’ recht onder rembours te leveren conform artikel 4.
Overschrijding van de voor koper gestelde betalingstermijn zal deze onmiddellijk in gebreke doen zijn zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling zijdens verkoper noodzakelijk is.
Verkoper maakt voor dat geval aanspraak op vergoeding van vertragingsrente ad. 1,25 procent voor iedere maand of ieder gedeelte van een maand dat koper in gebreke blijft.
In geval koper in gebreke is, zullen de voor hem geldende condities vervallen tot nader order van verkoper. Koper is nimmer tot enige verrekening bevoegd.
Behoudens het hierboven gestelde, zal indien koper in gebreke is, verkoper gerechtigd zijn gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ten belope van 15 procent van de netto factuurwaarde vermeerdert met de krachtens deze voorwaarden verschuldigde rente of ten belope van de werkelijke incassokosten indien hoger. Daarbij zal koper verplicht zijn aan verkoper te vergoeden de kosten verbonden aan faillissementsaanvrage, indien verkoper het faillissement van koper aanvraagt. Ingeval van faillissement, aanvrage van voorlopige surséance van betaling, surséance van betaling of aanbieding van een buitenrechtelijk akkoord zijdens koper, of ingeval van beslag op goederen of vorderingen van verkoper bij koper of bij derden, zullen alle vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar worden.

 8. Eigendomsvoorbehoud.
Verkoper behoudt zich de eigendom van afgeleverde goederen voor totdat de koper volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen uit overeenkomsten met verkoper in de zin van artikel 92 van Boek III (nieuw) B.W.
Koper is verplicht de goederen geleverd door verkoper te individualiseren.
Koper zal de goederen die uit hoofde van dit beding eigendom zijn gebleven van verkoper slechts mogen verkopen aan derden in het kader van normale uitoefening van zijn bedrijf. Het is koper niet toegestaan op zodanige goederen een beperkt recht te vestigen en in het bijzonder niet te verpanden.
Verkoper heeft het recht te allen tijde goederen die eigendom zijn gebleven van verkoper bij koper terug te nemen.
Koper is verplicht terugname van goederen door verkoper mogelijk te maken en verkoper daartoe vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, opslagplaatsen en terreinen van koper gedurende de normale kantooruren.
Terugname van goederen zal geschieden tegen creditering van koper ter hoogte van de factuurwaarde der teruggenomen goederen of de dagwaarde der goederen indien deze lager is dan de factuurwaarde, onder aftrek van alle door verkoper terzake gemaakte kosten die voor rekening van koper zijn.

 9. Garantie.
Verkoper verleent geen verdere of andere garantie op door haar verkochte goederen dan de daarop door de fabrikant der goederen verleende garantie. Indien derhalve de leverancier van verkoper haar verplichtingen voor het geval de afgeleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft beperkt of uitgesloten, gelden dezelfde beperkingen en/of uitsluitingen in de verhouding tussen verkoper en koper.

 10. Reclame.
Onverminderd het in deze voorwaarden gestelde aangaande beperking van de aansprakelijkheid, is koper verplicht reclames over waarneembare gebreken van goederen binnen 10 dagen na aflevering schriftelijk bij verkoper in te dienen. Na afloop van deze termijn zal ieder recht te reclameren zijn vervallen. Reclame anders dan in overeenstemming met het hiervoren gestelde zal door verkoper niet worden geaccepteerd. Goederen door koper afgehaald bij de magazijnen van verkoper worden geacht door koper te zijn geïnspecteerd, zodat over deze goederen niet kan worden gereclameerd door koper.
Geringe afwijkingen in kwaliteit, afmeting en kleur kunnen geen grond opleveren voor reclame.
Retourzendingen wegens gegrond bevonden reclame zullen geschieden binnen twintig dagen na factuurdatum, na schriftelijke toestemming van verkoper. Retourzendingen verricht anders dan in overeenstemming met het hiervoor gestelde zullen door verkoper worden geweigerd.

 11.  Aansprakelijkheid.
Verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade. Hieronder wordt verstaan schade anders dan aan de afgeleverde goederen zelf.
Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van derden verband houdend met de door verkoper aan koper verkochte en afgeleverde goederen.
Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden dienaangaande gestelde, zal de aansprakelijkheid van verkoper voor levering van ondeugdelijke goederen nimmer uitgaan boven de netto factuurwaarde der goederen.

 12. Ongefrankeerde zendingen.
Ongefrankeerde zendingen van retourgoederen, emballage of modellen behoeven door verkoper niet in ontvangst te worden genomen.

 13. Elke rechtsverhouding tussen verkoper en koper zal worden geregeerd door Nederlands recht.
De bepalingen van het EEG-verbintenissenverdrag d.d. 19 juni 1980, Tractatenblad 1980, 156 zijn niet van toepassing.

 14. Forum.
Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door, naar keuze van verkoper, de voor Utrecht of Amsterdam bevoegde rechter.

Aldus vastgelegd op 06 april 1993. Gedeponeerd onder nr. 126/93 ter Griffie van de Arrondissements Rechtbank te Utrecht.